Plus Betaal uw BTW tijdig en vermijd zo 15% boete van rechtswege

Elke BTW-plichtige die periodieke BTW-aangiften indient heeft een rekening-courant bij de BTW-administratie te Brussel. Deze rekening geeft weer of u al dan niet een BTW-schuld of -tegoed heeft. Een BTW-schuld moet altijd ten laatste op de 20ste van de maand volgend op het belastbaar tijdperk worden betaald. Bij niet-tijdige betaling is een wettelijke intrest van 0,8% per maand op de openstaande bedragen verschuldigd.

Gepubliceerd op 09/06/2016