Disclaimer

Alle gedrukte uitgaven, websites en onderdelen van de uitgever, OOLA bv, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat alle eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan OOLA bv. Uit de gedrukte uitgaven of van de websites mag in eender welke vorm (analoog of digitaal) niets gereproduceerd, verspreid, verzonden, gewijzigd, openbaar gemaakt, verkocht, overgedragen aan derden, herschreven, opgeslagen, heruitgegeven, meegedeeld of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, tenzij contractueel anders overeengekomen, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar OOLA bv al zijn of haar eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan de uitgeverij OOLA bv en vrijwaart de uitgeverij voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband. 

De uitgever en de auteurs verklaren dat alle gedrukte uitgaven en websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste weten zijn ontworpen en samengesteld. De websites bevatten ook links naar websites van derden. De uitgever en de auteurs kunnen evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie op de eigen websites of op de websites van derden. 

De uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen, het gebruik en/of beslissingen gebaseerd op de aangeboden informatie op de eigen websites of op de websites van derden. Lezers en bezoekers worden met nadruk aangeraden de aangeboden informatie niet afzonderlijk te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. 

Wens je informatie te hergebruiken of heb je vragen, neem dan contact met ons op via de contactpagina. 

Het Belgisch recht is steeds van toepassing. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brugge bevoegd.

Copyright © OOLA bv. Alle rechten voorbehouden.