Overuren fiscaal vriendelijk uitbetalen? Lees hier hoe U dat doet.

De werkgever kan een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen.

Overuren fiscaal vriendelijk uitbetalen? Wanneer werknemers overuren presteren waarop ze een wettelijke toeslag van 20% (bouwsector), 50% (reguliere overuren) of 100% (wettelijke feestdagen) verkrijgen, dan kan de werkgever een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen.

Concreet betekent dit een lastenverlaging voor de werkgever. De werknemer kan op zijn beurt eveneens een vermindering van ingehouden bedrijfsvoorheffing verkrijgen. Omdat België een land is met hoge loonlasten, willen wij u herinneren aan een interessante maatregel voor de uitbetaling van overuren en overloon.

Toepassingsgebied

De gedeeltelijke vrijstelling is slechts van toepassing op werkgevers die in de privé-sector werkzaam zijn en die werknemers tewerkstellen die niet onder het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen vallen.

De vrijstelling mag worden toegepast op de eerste 130 overuren per kalenderjaar per werknemer. Voor de horecasector en de ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten, werd deze grens opgetrokken tot de eerste 180 overuren per kalenderjaar. Opdat de onderneming van deze toegeving kan gebruik maken, moet ze gebruik maken van een controlesysteem.

Concreet zal een onderneming in de horecasector van de toegeving slechts kunnen gebruik maken wanneer zij een geregistreerd kassasysteem in gebruik neemt. Voor ondernemingen in de bouwsector is vereist dat een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem gebruikt wordt.

Presteert de werknemer meer dan respectievelijk 130 of 180 overuren, dan kan op die (extra) overuren geen vermindering worden toegepast en is de gewone regel van toepassing.

Formaliteiten

De vrijstelling wordt, net zoals andere gunstregimes, niet automatisch bekomen. De werkgever moet twee afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing indienen, waarbij de eerste de belastbare inkomsten van alle werknemers en het totaal van de ingehouden bedrijfsvoorheffing vermeldt, en de tweede de bezoldigingen en ploegenpremies die als berekeningsgrondslag dienen voor de vrijstelling.

Om van de vrijstelling te genieten, moet de werkgever eveneens een gedetailleerde en geïndividualiseerde lijst bijhouden met vermelding van:

  • De identiteitsgegevens van de werknemers die overuren hebben gepresteerd;
  • Het aantal overuren;
  • De berekeningsgrondslag van de overurentoeslag;
  • De periode van het jaar gedurende dewelke de werknemers overuren hebben gepresteerd.

Voordeel

De werkgever moet 32,19% op de gepresteerde overuren, gemeten aan het normale bruto uurloon, niet doorstorten wanneer de overurentoeslag 20% bedraagt, en 41,25% wanneer de overurentoeslag 50% of 100% bedraagt.

De werknemer verkrijgt een vermindering van inhoudingen ten belope van 66,81% op de gepresteerde overuren, gemeten aan het normale bruto uurloon, indien de overurentoeslag 20% bedraagt, en 57,55% indien de overurentoeslag 50% of 100% bedraagt.

Voorbeeld

overuren fiscaal vriendelijk

U heeft een bediende in dienst met een maandelijkse wedde van € 3.000 bruto die jaarlijks 100 uren heeft overgewerkt aan een overurentoeslag van 50%. In een 38-urenweek heeft uw bediende zo een bruto uurloon van € 18,22. De 100 overuren worden dan uitbetaald voor een bedrag van 100 x € 18,22 x 150% = € 2.733,00

Voordeel werkgever

U zal van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kunnen genieten voor bedrag ten belope van 41,25% op de gepresteerde overuren, gemeten aan het normale bruto uurloon, ofwel 100 x € 18,22 x 41,25% = € 751,58.

Voordeel werknemer

Het voordeel van de werknemer bedraagt in dit geval 57,75% van de gepresteerde overuren, gemeten aan het normale bruto uurloon. In dit geval zal de werknemer 100 x € 18,22 x 57,75% = € 1.052,21 minder bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

Concreet

In bovenstaand voorbeeld zal de werknemer slechts 18,65% belasting betalen op zijn bijkomende vergoeding. Mocht hij hetzelfde bruto-bedrag uitbetaald krijgen via een normale bezoldiging, dan zou hij 57,15% belast worden.

De werkgever van zijn kant betaalt 4,93% extra loonkost bovenop het bruto-loon. Mocht ook de werkgever hetzelfde bruto-bedrag uitbetalen via een normale bezoldiging, dan ligt de loonkost 32,43% boven het uitbetaalde bruto-loon.

Een win-win voor beide partijen.