Debet-stand rekening courant te duur? Hier is een alternatief !

Vorm het debetsaldo van de rekening-courant om naar een renteloze lening met vaste looptijd op 1 jaar en bespaar belastingen.

Indien de bedrijfsleider meer schulden dan tegoeden ten opzichte van de vennootschap heeft, vertoont de rekening courant een debetstand. In dat geval worden bedrijfsleiders belast op een voordeel van alle aard dat 9,20% bedraagt. Tenzij u het anders aanpakt …

De rekening-courant is een balansrekening waarop de tegoeden van een bedrijfsleider op en de schulden aan zijn vennootschap worden verrekend. De fiscus toont hier eveneens haar feeling met de economische realiteit aan; terwijl de rentevoeten algemeen stelselmatig dalen, heeft de fiscale administratie het forfaitair interestpercentage op de debetstand van de rekening-courant van 8,80% in aanslagjaar 2014, verhoogd naar 9,20% in aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014).

QUOTE: Voor de bedrijfsleider die een debetsaldo op zijn rekening-courant heeft, betekent dit concreet dat hij op een voordeel van alle aard zal belast worden. Dit voordeel bedraagt 9,20% van het debetsaldo, verminderd met de rente die de bedrijfsleider effectief als vergoeding voor het verschuldigde bedrag betaalt.

De vennootschap zal eveneens het voordeel op een fiche 281.20 moeten vermelden, alsook bedrijfsvoorheffing op het voordeel moeten inhouden.

Een voorbeeld:

U bent zaakvoerder van BVBA X. U heeft op 1 januari 2014 een bedrag van € 100.000 uit de vennootschap opgenomen, waarop u geen interest betaald heeft. U zal bijgevolg, wanneer u die som het volledige jaar aanhield, belast worden op een fictieve rente van 9,20% – 0% op € 100.000 als voordeel van alle aard, met name € 9.200.

Op dit bedrag betaalt u sociale bijdragen, personenbelasting en gemeentebelasting, wat al snel oploopt tot een totale taxatie van 50 à 60%.

Alternatief

rekeningcourantU neemt als zaakvoerder opnieuw € 100.000 op uit uw vennootschap, maar weet op voorhand dat u dit binnen een bepaalde termijn zal terugbetalen? In dat geval zet u de ontvangen som best om in een algemene lening met vaste looptijd.

De forfaitaire interestpercentages zijn hier immers een stuk lager, zoals de tabel links aantoont.

Indien u het debetsaldo van uw rekening courant omvormt naar een renteloze lening met vaste looptijd op 1 jaar, en indien de lening in 2014 (aanslagjaar 2015) werd afgesloten, dan bent u slechts 4,8738% verschuldigd op € 100.000 als voordeel alle aard. Bij een marginale taxatie van 50% komt dit neer op een effectieve belastingheffing van € 2.436,90.

QUOTE: In 1 klap bespaart u m.a.w. € 2.163,1 belastingen bij een lening van € 100.000 op 1 jaar, wanneer u geen rekening courant, maar wel een lening met vaste looptijd hanteert.

Vormt u de debetstand van uw rekening courant in 2014 om naar een lening met vaste looptijd op 10 jaar, dan bent u jaarlijks belastbaar op een voordeel van alle aard ten belope van 5,2364% op het geleende bedrag.

Kan het nog wat minder zijn?

Wanneer de debetstand wordt omgezet naar een lening tegen verminderde rentevoet met vaste looptijd, dan kan het in enkele gevallen nog voordeliger. Indien u effectief een intrestvoet betaalt, en dus geen renteloze lening verkrijgt, dan wordt u immers “slechts” belast op een voordeel van alle aard met een maandelijkse enkelvoudige interestvoet ten belope van 0,22%, verminderd met de betaalde interestvoet.

Autolening

Indien u sommen uit uw vennootschap tegen een verminderde rentevoet opneemt om de aankoop van een wagen te financieren, dan kan dit evenwel nog een pak voordeliger. In dit geval wordt u belast op een voordeel van alle aard met een maandelijkse enkelvoudige interestvoet van 0,10%, verminderd met de betaalde interestvoet.

Renteverlaging wegens kinderlast

Wanneer u de debetstand van de rekening courant naar een lening tegen verminderde rentevoet met vaste looptijd omvormt, kan het in sommige gevallen nog voordeliger. Dit is het geval wanneer u een renteverlaging wegens kinderlast van uw vennootschap “verkrijgt”. Deze renteverlaging is geheel vrijblijvend en valt vrij te bepalen.

De administratie houdt bij de berekening van het voordeel van alle aard geen rekening met de renteverlaging wegens kinderlast. Dit betekent dat, wanneer u een gewone lening tegen verminderde rentevoet met vaste looptijd van uw vennootschap heeft ontvangen, en u een maandelijkse interestvoet van 0,10% betaalt en een renteverlaging wegens kinderlast van bijvoorbeeld 0,05% geniet, de fiscus u steeds zal belasten op een voordeel van alle aard ten belope van 0,22% – 0,10%. Dankzij de renteverlaging betaalt u zo minder interesten aan de vennootschap, terwijl uw voordeel van alle aard niet wijzigt.

Opgelet

De vennootschap zal telkens het voordeel op een fiche 281.20 moeten vermelden en bedrijfsvoorheffing op het voordeel moeten inhouden.

Wanneer verkrijgt de bedrijfsleider het voordeel?

Indien de lening periodiek wordt afgelost, ontstaat het voordeel bij elke aflossing. Het voordeel wordt dan telkens berekend op het vóór de aflossing nog terug te betalen kapitaal.

Wordt de lening echter pas op het einde van de looptijd terugbetaald, dan is het tijdstip afhankelijk van het feit of de bedrijfsleider de lening volledig renteloos verkrijgt, of tegen een verminderde rentevoet.

  • Indien de lening tegen verminderde rentevoet is toegestaan: het voordeel ontstaat bij elke rentevervaldag
  • Indien de lening renteloos is toegestaan: het voordeel ontstaat op het einde van elke kalendermaand

Het voordeel wordt in deze gevallen telkens berekend op het aanvangsbedrag van de lening.

Wil je op de hoogte blijven van fiscale tips & tricks?
Laat dan hieronder jouw e-mailadres achter!