Nieuwe wet heeft ook gevolgen voor aannemers

De aannemer zal offertes of contracten voor privé werken zorgvuldiger moeten opstellen.

Sinds 31 mei 2014 is de nieuwe Wet dd.21/12/2013 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van toepassing. Deze wil consumenten beter beschermen wat uiteraard ook gevolgen heeft voor de aannemer. Die laatste zal voortaan meer aandacht moeten besteden aan het opstellen van offertes of contracten voor particuliere privé werken.

Precontractuele informatieplicht

Deze nieuwe wet verplicht de aannemer om meer informatie te verstrekken vooraleer het bouwcontract wordt gesloten. Dat wil zeggen: een nauwkeurige omschrijving van de werken die zullen uitgevoerd worden, de bedrijfsgegevens, betalingsvoorwaarden, uitvoeringsmodaliteiten, totaalprijs of minstens wijze van berekening. Het is dan ook aan te bevelen om altijd te werken met een schriftelijke offerte.

Totaalprijs

De prijs die de aannemer vermeldt op zijn offerte of contract of reclame of website moet nu een totaalprijs zijn, d.w.z. btw-inclusief en met inbegrip van eventueel bijkomende diensten.

Meerwerken

Bij meerwerken of wijzigingen moet de consument zijn schriftelijk akkoord geven voorafgaand aan de uitvoering. Het is dus aangewezen vooraf een prijs met uitvoeringstermijn overeen te komen.

Uitvoeringstermijn

De wet voorziet een levertermijn van 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst behalve wanneer partijen een andere termijn voorzien. De aannemer doet er dus goed aan een voldoende lange uitvoeringstermijn (met startdatum en in werkdagen) te voorzien.

Plaats van contractondertekening

De nieuwe wet hecht veel belang aan de plaats waar het contract wordt gesloten/ondertekend en dit met het oog op het beteugelen van deur-aan-deurverkopen. Indien het contract wordt ondertekend op een andere plaats dan de onderneming van de aannemer (bijvoorbeeld in de woning van de consument, op een beurs, per e-mail) dan heeft de consument een “herroepingsrecht” van 14 dagen. In deze periode kan de consument de overeenkomst beëindigen zonder motivatie en zonder schadevergoeding.

Bovendien moet de aannemer de consument inlichten over dit herroepingsrecht, de wijze van uitvoering, de termijn en dient hij zelfs een modelformulier te bezorgen aan de consument. Doet de aannemer dat niet of kan de aannemer dit niet bewijzen, dan wordt de termijn verlengd met 12 maanden. De aannemer moet dan eventueel betaalde voorschotten terugbetalen.

De wet verbiedt ook betaling van een voorschot voor het verstrijken van 7 dagen na ondertekening.

Uitzonderingen

  • Dringende herstellingen of onderhoud
  • Bij de bouw van een nieuw gebouw of een ingrijpende verbouwing
  • Wanneer de consument uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt dat men de aannemer heeft gevraagd om te komen voor de uitvoering van een herstelling of een onderhoud en dat men afstand doet van het herroepingsrecht.

Deze wetgeving is enkel van toepassing op consumenten, zijnde particuliere privé werken. De periode van mondelinge contracten en wederzijds vertrouwelijk lijkt definitief voorbij…

Typeformulieren en modelcontracten vindt u terug op de website van Confederatie Bouw