Verplichte registratie in UBO-register gaat witwaspraktijken tegen

Op 18 september 2017 is de “Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten” in werking getreden. Deze wet voorziet het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigde in België, het zogenaamd UBO-register. Het doel van dit register is het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sneller op te sporen.

Wie is UBO?

De uiteindelijke begunstigde (“Ultimate Beneficial Owner” in het Engels) is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een entiteit of zeggenschap heeft over een bepaalde entiteit.

De natuurlijke persoon is een uiteindelijke begunstigde indien hij/zij tot één van de drie onderstaande categorieën behoort:

1) De natuurlijke persoon heeft rechtstreeks of onrechtstreeks (via een andere vennootschap) minstens 25% van de aandelen van de entiteit of minstens 25% van de stemrechten in handen.

Voorbeeld a rechtstreeks: Persoon A heeft 40% van de aandelen in vennootschap X.

Voorbeeld b onrechtstreeks: Persoon B heeft 60% van de aandelen in vennootschap Y, vennootschap Y heeft 40% van de aandelen in vennootschap X. Persoon B heeft onrechtstreeks 24% (60% x 40%) van de aandelen in X wat minder is dan 25%, maar heeft een meerderheidsbelang van minstens 50% + 1% van de aandelen in Y waardoor deze ook wordt aanzien als uiteindelijk begunstigde.

2) Men moet ook met andere middelen rekening houden. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke stemrechten. Voorbeeld c: Persoon C en D hebben samen 25% van de stemrechten in vennootschap X.

3) Indien er geen natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd volgens de twee voorgaande categorieën, is de uiteindelijke begunstigde degene die behoort tot het hoger leidinggevend personeel. Bijvoorbeeld de Chief Executive Officer (CEO).

Wat moet er geregistreerd worden?

De wettelijke vertegenwoordigers dienen de volgende gegevens van de uiteindelijke begunstigen in het register te vermelden: naam en voornaam van de uiteindelijke begunstigde, geboortedatum, nationaliteit, land van verblijf, volledige verblijfadres, datum waarop de persoon uiteindelijke begunstigde is geworden en rijksregisternummer.

De bestuurders of zaakvoerders die deze nieuwe formaliteiten niet(-tijdig) naleven, riskeren een strafrechtelijke administratieve geldboete van 250 tot maximaal 50.000 EUR per inbreuk

Bijkomend voor de vennootschappen dient tevens meegedeeld te worden of het een al dan niet rechtstreekse uiteindelijke begunstigde betreft, de volledige identificatiegegevens van alle tussenpersonen in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde en het percentage van de aandelen of stemrechten in de vennootschap. In het geval van een onrechtstreekse participatie, dient het gewogen percentage vermeld te worden zoals in voorbeeld b (art 3, §1, hoofdstuk 2 KB 30 juli 2018).

Wie zijn de wettelijke vertegenwoordigers?

De wettelijke vertegenwoordigers zijn de bestuurders of zaakvoerders van de te registreren entiteit. De bovenvermelde informatie en de nodige bewijsstukken moeten uiterlijk tegen 30 september 2019 verzameld en meegedeeld worden. De bestuurders of zaakvoerders die deze nieuwe formaliteiten niet(-tijdig) naleven, riskeren een strafrechtelijke administratieve geldboete van 250 tot maximaal 50.000 EUR per inbreuk.

De entiteiten kunnen ook beroep doen op hun boekhouder, belastingadviseur of andere derde om deze informatie door te geven en jaarlijks bij te werken. Het register is reeds raadpleegbaar via het MyMinFin-platform (via de link “UBO-register”), na aanmelding via de e-ID card. Elke wijziging aan het register dient binnen één maand doorgegeven te worden. Deze gegevens worden gedurende tien jaar bewaard.

Echter belangrijk om steeds in het achterhoofd te houden is dat de eindverantwoordelijkheid voor de invoering van de betreffende gegevens steeds bij het bestuursorgaan blijft. Zorg dus dat jouw accountant hierin een goede copiloot is!


Bron: Accountancy MON3AAN