Tips bij het invullen van uw Europees Aanrijdingsformulier

Noteren op een blanco vel papier? OK, op voorwaarde dat beide partijen dit document ondertekenen.

Bij elk auto-ongeval dient u een Europees Aanrijdingsformulier in te vullen. In principe heeft iedereen een exemplaar in de wagen liggen, zo niet kan u dit gratis downloaden via internet. Indien geen van de bestuurders betrokken bij een schadegeval een aanrijdingsformulier ter beschikking heeft, kan men net zo goed de nodige gegevens noteren op een blanco vel papier, op voorwaarde dat beide partijen dit document ondertekenen.

Belangrijk document

Het goed invullen van een aanrijdingsformulier is zeer belangrijk en essentieel in de beoordeling van de aansprakelijkheid voor een schadegeval. Ook voor uw personeelsleden, chauffeurs, werfleiders,…is het aangewezen hen te wijzen op de belangrijke tips bij het invullen van een aanrijdingsformulier.

De voorzijde van het formulier dient u in te vullen samen met de andere bestuurders met wie de aanrijding heeft plaatsgehad. De achterzijde is persoonlijk en kan u rustig thuis invullen.

Op de voorzijde start u met de in te vullen gegevens in de vakjes 1 tot en met 5 bovenaan, zijnde datum, uur, locatie, plaats, zijn er gewonden, getuigen.

Groene verzekeringskaart

Vervolgens vult u op in de vakjes 6 tot en met 9 de gegevens per bestuurder in bij voertuig A en B (in duidelijk leesbare blokletters). De bestuurder kan een andere persoon zijn dan de verzekeringsnemer. Het is dan ook aangewezen dat u de identiteitskaart en de groene verzekeringskaart van de andere bestuurder controleert met de ingevulde gegevens op het formulier. Op de groene verzekeringskaart staat ook de looptijd van de verzekering zodat u weet of de andere bestuurder wel nog verzekerd is. Indien de andere bestuurder de groene kaart niet bij zich heeft, dan moet u dit invullen op het aanrijdingsformulier.

Schade aan het voertuig

Zeer belangrijk is dat elke bestuurder bij de voertuig A of B de schade aan zijn/haar voertuig omschrijft in de vakjes 10-11, bij voorkeur zo gedetailleerd mogelijk. Indien een bepaalde zichtbare schade niet is vermeld op het aanrijdingsformulier, kan u hierop daarna niet meer terug komen. U kan dan immers niet bewijzen of deze schade veroorzaakt is bij het bewuste auto-ongeval.

Onderaan is ook een ruimte vak 14 voorzien voor “opmerkingen”. Hierin kan u uw visie op de aansprakelijkheid noteren, bijvoorbeeld bestuurder B sloeg plots naar links af zonder richtingaanwijzer, bestuurder B reeds plots achteruit, enzovoort. U kan ook de reden noteren waarom u niet akkoord bent met de versie van bestuurder B.

Positie van de voertuigen

Bij de situatieschets vak 13 is het zeer belangrijk de exacte positie van de beide voertuigen en hun richting weer te geven. Ook de omstandigheden rondom de voertuigen niet vergeten tekenen: waar stonden er auto’s geparkeerd, verkeersborden, straatnamen, witte lijnen, obstakels,…

Wat vaak vergeten wordt bij het invullen, is de middelste kolom vak 12. Hierin kan u een aantal vakjes aankruisen die van toepassing zijn, zoals voertuig A stond geparkeerd, voertuig B haalde in,…. Deze kolom geeft de omstandigheden weer waarin het schadegeval is ontstaan. Deze kolom is zeer belangrijk en kan aantonen waarom de ene of de andere bestuurder in fout is.

Politiediensten

Tenslotte dienen beide bestuurders het formulier te ondertekenen. Indien één der bestuurders dit zou weigeren of zou doorrijden, is het aangewezen de politiediensten te verwittigen en een proces-verbaal te laten opstellen. Maar ook dan uw eigen aanrijdingsformulier invullen. Ook als er geen andere bestuurder betrokken is bij het schadegeval, bijvoorbeeld slippen op een olievlek, is het aangewezen het formulier in te vullen.

Zelfs als de politiediensten ter plaatse zijn geweest en een proces-verbaal hebben opgesteld, dient u het aanrijdingsformulier in te vullen. Het kan immers maanden duren vooraleer u inzage kan krijgen in het strafdossier of proces-verbaal. Vraag bij het afleggen van uw verklaring aan de politie altijd een kopij van uw verklaring. Dit dient u dan ook over te maken aan uw verzekeraar.

Geen schuldbekentenis

Een aanrijdingsformulier moet u binnen de 8 dagen overmaken aan uw verzekeringsmaatschappij of makelaar. Op dit formulier mag u nooit erkennen dat u in fout bent. Het is immers de verzekeringsmaatschappij die zal oordelen of zij vergoedingen moet uitbetalen.

Indien u een fototoestel of gsm bij zich heeft, best ook een aantal foto’s nemen van de voertuigen en hun positie.

Elke bestuurder dient een exemplaar te krijgen van het ondertekende aanrijdingsformulier.

Een goed ingevuld aanrijdingsformulier bespoedigt de afhandeling van verzekeringsdossiers en vermijdt ook latere discussies of interpretaties.