Tijd voor wederopbouw!

De crisis is misschien nog niet helemaal voorbij, maar een goed ondernemer denkt vooruit. We lichten hieronder twee nieuwe fiscale/financiële instrumenten toe, die in het teken staan van ‘wederopbouw’.

1) Wederopbouwreserves

De Wet van 19 november 2020 voerde een wederopbouwreserve voor vennootschappen in. De wet voorziet in de mogelijkheid voor vennootschappen om onder bepaalde voorwaarden een vrijgestelde reserve aan te leggen tot beloop van het verlies dat zij geleden hebben in het boekjaar dat afsluit in 2020 (nieuw art. 194quater/1 WIB 1992). Die wederopbouwreserve wordt bijgevolg niet als winst aangemerkt binnen de grenzen en onder de hierna gestelde voorwaarden. Middels deze wet is een bijkomende maatregel genomen binnen de vennootschapsbelasting.

De insteek van de wet is dat de winsten in de vennootschap blijven om de geleden verliezen ten gevolge van de coronacrisis te compenseren. Vennootschappen kunnen hun solvabiliteitspositie terug geleidelijk aan herstellen.

De wederopbouwreserve laat toe om toekomstige winsten, vanaf aanslagjaar 2022, fiscaal gunstig in de vennootschap te behouden door deze vrij te stellen om zo de vennootschap, mits ze haar eigen vermogen en haar tewerkstellingspeil behoudt, zo snel mogelijk terug over een gelijkwaardig eigen vermogen te laten beschikken van vóór het COVID-19-tijdperk.

De grote lijnen zijn als volgt:

  • de wederopbouwreserve kan aangelegd worden op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024;
  • het maximumbedrag van deze wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum 20 miljoen euro. Een onderneming waarvan het bedrijfsresultaat van het boekjaar afgesloten in 2020 niet in verlies is, kan dus niet genieten van de regeling;
  • de wederopbouwreserve is onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, dit betekent dat deze vrijgestelde reserve belastbaar wordt uiterlijk bij het sluiten van de vereffening;
  • de vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen worden uitgesloten van het voordeel van deze vrijstelling;
  • de wederopbouwreserve, worden geheel of gedeeltelijk aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk indien de vennootschap in dat belastbare tijdperk: een inkoop van eigen aandelen verricht; een dividenden toekent of uitkeert; enz.

U bent mee, een belangrijk instrument in de toekomstige fiscale planning van uw vennootschap! Een overweging die daarbij ongetwijfeld kan meespelen, is dat de nieuwe vrijstelling niet definitief is; zij is slechts voorwaardelijk. De vrijgestelde wederopbouwreserve zal vroeg of laat hoe dan ook belast worden. Contacteer uw fiscaal specialist om alle voorwaarden te overlopen.

2) Heropstartlening

De Europese Commissie heeft op 26 april 2021 haar fiat gegeven voor de heropstartlening van de Vlaamse regering. Die moet ondernemingen de kosten helpen dragen van hun heropstart na de coronacrisis. Het water staat immers aan de lippen. Financiering op korte termijn is noodzakelijk. De heropstartlening tracht hieraan tegemoed te komen en biedt perspectief.

Enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis (situatie 31/12/2019) komen in aanmerking. De onderneming dient wel haar exploitatiezetel te hebben in het Vlaamse Gewest.

De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming of vennootschap met volgende rechtsvormen:

  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
  • een vereniging zonder winstoogmerk;
  • een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de drie voorgaande rechtsvormen.

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.

De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 procent. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden De terugbetalingen gebeuren vanaf de 12de maand na datum van de leningsovereenkomst. De heropstartlening heeft een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag van € 750.000.

De heropstartlening is zo een goed instrument voor de wederopbouw van de ondernemer.  De ondernemer die een lening nodig heeft om handelsgoederen aan te kopen bij zijn (zoveelste) heropstart kan hier nuttig gebruik van maken. Over het hoe kan uw adviseur u meer vertellen.

Raadpleeg uw juridisch en fiscaal adviseur voor begeleiding op maat! Raadpleeg uw juridisch en fiscaal adviseur voor begeleiding op maat!