Nieuwe berekening van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Vanaf 01/01/2015 geldt een nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Met de publicatie van de wet van 22 november 2013 in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2013 wordt een nieuwe wijze ingevoerd voor het berekenen van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. De nieuwe berekening geldt vanaf 1 januari 2015 en wil een systematische band tot stand brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelfstandige.

Huidige toestand tot en met 31.12.2014

De zelfstandigen betalen sociale bijdragen op hun inkomsten van 3 jaar geleden. Concreet wil dat zeggen dat in 2014 de zelfstandigen bijdragen betalen op basis van de inkomsten van 2011. Dit maakt dat de inkomsten van dit jaar niet steeds in lijn zijn met de berekeningsbasis van de verschuldigde sociale bijdragen van dit jaar, en dit heeft zo zijn nadelen:

QUOTE: De zelfstandige die bijvoorbeeld minder goede zaken doet of het wat rustiger aan wilt doen, om eender welke reden, moet verder (hogere) sociale bijdragen betalen, berekend op basis van het (hogere) fiscaal beroepsinkomen van 3 jaar geleden.

Nieuwe toestand vanaf 01.01.2015

Bottom line: Vanaf 1 januari 2015 zal het bedrag van de sociale bijdragen van de zelfstandigen afhangen van de inkomsten van het lopende jaar (en dus niet meer van de inkomsten van 3 jaar eerder).

Logischerwijs kent men begin 2015 zijn beroepsinkomsten nog niet voor het hele kalenderjaar 2015. Men zal in 2015 daarom voorlopige bijdragen dienen te betalen. In 2017 zal deze toestand geregulariseerd worden.

Voorlopige bijdragen: bereken uw situatie

De berekening van de voorlopige bijdragen wordt hier geschetst aan de hand van 3 situaties.

Situatie 1: uw inkomen in 2015 is (veel) lager dan 3 jaar terug, dan betaalt u verlaagde voorlopige bijdragen. Let wel: U moet uw lager inkomen met een motivatie én bewijsstukken kunnen aantonen.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep geldt de volgende regel:

  • Schat u uw jaarinkomen lager in dan € 12.870,43, dan betaal je 1 maal de minimumbijdrage van € 735,83 per kwartaal.
  • Schat u uw jaarinkomen in tussen de € 12.870,43 en de € 25.740,87, dan betaal je 2 maal de minimumbijdrage, ofwel € 1.471,66 per kwartaal.

Te veel betaalde bijdragen worden bij de regularisatie terugbetaald.

Te weinig betaalde bijdragen moeten bij de regularisatie worden bijgestort. Bovendien volgt er een wettelijke verhoging op het tekort. De verhoging is bepaald op 3% per kwartaal en wordt (voor bijdragen 2015) aangerekend vanaf het eerste kwartaal van 2016 tot en met het kwartaal waarin de regularisatie plaatsvindt. Daarnaast wordt eenmalig 7% wettelijke verhoging aangerekend op het deel dat op 31/12/2015 onbetaald is.

  • Voorbeeld:

Bij een tekort van 750 € op 31/12/2015 betaal je bij de regularisatie op 15/02/2017 915 € bovenop de voorlopige bijdragen van 2017.

915 € = (750 + (3% x 750 x kwartalen) + éénmalig 7% op 750.

U kan bovendien op elk moment vrijwillig bijbetalen gedurende 2015, mocht het beroepsinkomen toch hoger blijken uit te zullen komen.

Situatie 2: Uw inkomen in 2015 is (veel) hoger dan 3 jaar terug, dan betaalt u verhoogde voorlopige bijdragen. Uw voorlopige bijdragen voor 2015 worden berekend op het hoger ingeschatte beroepsinkomen.

Te veel betaalde bijdragen worden bij de regularisatie terugbetaald.

Verdient u in 2015 nog meer dan voorzien, dan kunt u op elk moment vrijwillig bijbetalen. Anderzijds, indien bij regularisatie blijkt dat in het systeem van verhoogde voorlopige bijdragen u te weinig hebt voorafbetaald, volgt er geen verhoging.

Situatie 3: Uw inkomen in 2015 is gelijkaardig met 3 jaar terug, dan betaalt u wettelijke voorlopige bijdragen. U berekent uw voorlopige sociale bijdragen voor 2015 op uw inkomen van 2012.

Te veel betaalde bijdragen worden bij de regularisatie terugbetaald.

Blijkt dat u te weinig bijdragen hebt betaald, dan betaalt u bij regularisatie het supplement bij. Er volgt geen verhoging.

Optimalisatie

Deze nieuwe regeling houdt in dat de beroepsinkomens van 2012, 2013 en 2014 nooit in rekening zullen gebracht worden voor de berekening van de definitieve sociale zekerheidsbijdragen.

Op een hoger beroepsinkomen in 2014 zal dus geen sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Keert u zich vanuit de vennootschap in 2014 een extra wedde uit (bijvoorbeeld een 13de maand), dan:

  • Betaalt u hierop geen definitieve sociale bijdragen
  • Kan u dat ook doen bij onvoldoende winst (wat niet kan met een dividend)
  • Kan u deze extra wedde gebruiken ter aanzuivering van een debet rekening courant
  • Behoud u het verlaagd tarief (wat niet steeds zo is bij een dividenduitkering)
  • Blijft de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek ongewijzigd
  • Is deze wedde onmiddellijk opneembaar (u hoeft niet te wachten tot de eerstvolgende Algemene Vergadering in het geval van een dividend of tantième)

Was u sowieso van plan om over te stappen van een éénmanszaak naar een vennootschap, dan doet u dat eveneens best vóór 31/12/2014. Aan de stopzettingsmeerwaarden bij de éénmanszaak kan u niet ontkomen, maar u zal op deze meerwaarden wel geen sociale bijdragen moeten betalen.