Grootformaattegels kind van de rekening?

Een nieuw contract binnenhalen kan via ondertekende offerte, bestelbon, e-mail, en zelfs mondeling, hoewel deze laatste optie niet aan te raden is. Dat wisten ze in de tijd van de Romeinen ook al. Verba volant, scripta manent! Wat Latijn is voor: woorden vliegen, geschriften blijven! We volgden een renovatieproject in Aalst, waar de tegelzetter in onderaanneming onmiddellijk zijn voorschot ontving. Goed begonnen is half gewonnen. Of toch niet?

Absolute forfait of in regie

Naast de ‘ABK’ (Algemene BedrijfsKost)is de ‘T’-factor, (Tijdinschatting uitgedrukt in ‘h’(uur)) zonder twijfel de belangrijkste schakel voor het bepalen van de juiste plaatsingsprijs/m². Het is zelfs voor ervaren rotten in het tegelvak heel moeilijk om exact in te schatten hoe lang men aan een bepaald tegelproject zal bezig zijn. In dit laatste geval is het beter om, in plaats van een zogenaamde ‘absolute forfait’ (globale prijs) te vragen, de werken in regie uit te voeren (= per uur + alle gebruikte materialen apart aanrekenen).

Kilometervergoeding

Bij uitvoering van een werk in regie dient men uiteraard rekening te houden met de afgelegde kilometers voor het woon-werkverkeer. Er blijkt immers een oude deontologische regel te bestaan die zegt dat slechts één enkele rit van of naar de bouwwerf aan de klant wordt doorgerekend. Na de definitieve keuze van de aannemingsovereenkomst, is het raadzaam in de algemene voorwaarden de betalingsmodaliteiten te voorzien en een (eerste) voorschotfactuur op te maken. Indien de vloerder ook de tegels moet leveren, is het interessant een clausule op te nemen die de klant/bouwheer verplicht eerst de materialen te betalen alvorens de plaatsingsactiviteiten gestart worden.

Werfopleiding

In de voorafgaande gesprekken met de hoofdaannemer, in dit geval een interieurinrichter, kwam via het nodige e-mailverkeer een overeenkomst tot stand om de tegelactiviteiten effectief in regie uit te voeren. De tegelzetter zou zich laten bijstaan door één van de medewerkers van de opdrachtgever. Daar een dergelijk gewicht en tegelformaat (120 cm x 120 cm x 10 mm) niet elke dag geplaatst wordt, kon op die manier de leerling-vakman binnen het bedrijf door een ervaren professioneel opgeleid worden. Bovendien waren tal van hindernissen te nemen, zoals het vele snijwerk rond een groot aantal metalen vaste stutten in een patio, twee hellingen voor mensen met een handicap die bovendien van ‘meelopende’ plinten aan de buitenzijde dienden te worden voorzien, afvoerputjes met tegeldeksels, enzovoort.

Perfecte leermeester

Dat de betreffende medewerker van de eigenaar nog nooit van ‘buttering/floating’ had gehoord, zorgde bij de tegelzetter van dienst voor argwaan. Die vreesde ervoor dat de tegelwerken alleen maar vertraging zouden oplopen. Desalniettemin nam hij de rol van leermeester graag op zich en toonde hij zijn leerling ‘ad interim’ hoe compacte geperste gianttegels dubbel verlijmd moeten geplaatst worden zodoende een goede hechtbrug te verkrijgen. Hierbij maakte hij gebruik van een voldoende grote lijmkam waarmee lijmrillen werden getrokken op een geëgaliseerde ondergrond. Om de structuur van het keramisch legvlak op te vullen werd op het tegeloppervlak een lijmlaag van 1,5 mm dik aangebracht.

Aandachtspunten

Bij de manipulatie van dergelijke type (grote en zware) tegels dient men evenwel een aantal aandachtspunten in acht te nemen:

  • Door het gewicht en omvang van de tegels moet ofwel een speciaal tilgereedschap gebruikt worden of moet men met twee man zijn om op een comfortabele wijze de tegel in zijn lijmbed te plaatsen. Dit heeft uiteraard zijn invloed op het rendement en dus ook op de plaatsingsprijs.
  • Een transportkarretje is noodzakelijk. Niet alleen om de zware, moeilijk handelbare tegels makkelijker te transporteren van pallet naar snijtafel of werkplaats, maar ook om op een ergonomische (lees: rugvriendelijke) manier de ‘buttering’ op de legzijde maximaal toe te passen. Ook deze dubbele verlijmingtechniek zal de kostprijs gevoelig doen stijgen (extra manipulatietijd, lijmwerk en lijmverbruik!).
  • Twee keer meten is zeker weten: een klein foutje maken in de berekening van het uit te voeren snijwerk kan in het slechtste geval een verlies van 1,44 m² betekenen. Vooral wanneer men een symmetrische uitvoering toepast, waarbij snijstukken steeds groter zijn dan een halve tegel!
  • De nodige ruimte is niet altijd beschikbaar om aansluitende tegels in te passen, zodat men soms op een vers geplaatste voorliggende tegel dient te steunen, met risico op verzakking.

Betalingsvertraging

Wanneer ook nog andere aannemers op de werf rondlopen, kan dit best vervelend zijn. Op het moment dat de tegels nog moesten opgevoegd worden, was er een enorme bedrijvigheid op de bouwplaats. Ondanks de waarschuwing van de tegelzetter werd de pas geplaatste vloer ’s anderendaags al volop belast met personen op ladders, verspreid materiaal en gereedschap. Dergelijke voorvallen dienen onmiddellijk, bij voorkeur schriftelijk, aan de bouwheer en/of architect te worden. Bij afgifte van zijn saldofactuur na afloop van de tegelwerken, kreeg de vloerder te horen dat hij veel te traag had gewerkt en de bouwheer daarom weigerde zijn uren te betalen.

Een commerciële tegemoetkoming van 7% op het totale bedrag werd door de klant niet aanvaard, met als resultaat dat juridische hulp diende ingeroepen te worden. Resultaat: zoveel maanden betalingsvertraging. Wat kunnen we hieruit leren? leg een dagboek aan bij de uitvoering van werken in regie, en laat elke avond na de dagtaak een verantwoordelijke aftekenen!