Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.polycaro.be, onderdeel van Omicron bvba, met maatschappelijke zetel te Hoornstraat 16b, 8730 Beernem (BTW BE-0836.571.847), hierna genoemd ‘de uitgever’. Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Omicron bvba kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden.

Aansprakelijkheid

Omicron bvba streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Omicron bvba geeft geen waarborg over de juistheid, de volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de auteur van het artikel of de fotograaf van een foto of video. Omicron bvba is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. Omicron bvba is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. ‘De uitgever’ behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, inhoud, structuur, omvang, benaming, topics, materialen, pagina’s, technische kenmerken en toegankelijkheid van deze website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk oponthoud of tijdelijke onbeschikbaarheid of een vertraagde werking hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Omicron bvba of van de auteurs, in de ruime zin, die werken op onze website plaatsen;
Geen daden stellen die het gebruik hinderen door andere bezoekers op deze website;
Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website;
Geen virussen of andere malware verspreiden;
Geen adblockers gebruiken of installeren, of op enige andere wijze reclame-uitingen of content weren op onze website.
De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen;
Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van ‘delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);
Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

Links naar andere websites

Deze website bevat meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Omicron bvba deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Omicron bvba enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Omicron bvba kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Omicron bvba of waarop zij een licentie heeft. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Omicron bvba. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.

Registreren

Door u te registreren (account aan te maken) gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en
deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Het paswoord dat u kiest en waarmee u zich registreert is persoonlijk, en u geeft dit niet door aan derden. U ontvangt na registratie een bevestigingse-mail van ons. Omicron bvba behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.