Factuur protesteren? Dit zijn de aandachtspunten

Wil je een factuur protesteren? Hou dan rekening met de termijn waarin dit moet gebeuren en de inhoudelijke vorm van het protest. Advocatenkantoor Cornelissen overloopt voor jou de aandachtspunten bij het protesteren van een factuur.

Wat we nu al kunnen meegeven: bij gebrek aan een tijdig en gemotiveerd, schriftelijk factuurprotest geldt de stilzwijgende aanvaarding van een factuur. Maar wat is de termijn waarbinnen dit protest moet gebeuren en wat moet er precies instaan? Leest u even mee.

Algemene bepalingen

Een factuur wordt als aanvaard geacht indien ze niet geprotesteerd wordt binnen een redelijke termijn. Met andere woorden: een gebrek aan protest binnen een nuttige termijn houdt tussen handelaars of bedrijven in dat de geadresseerde van de factuur vermoed wordt de factuur te hebben aanvaard.

Het verschil tussen feitelijk en wettelijk vermoeden

Het gaat om een wettelijk vermoeden in geval van handelskoop waaruit volgt dat de rechter de factuur als bewijs niet kan negeren en wettelijk verplicht is het vermoeden te weerhouden.

cornelissen advocatenVoor andere handelsverrichtingen dan koopovereenkomsten zoals aanneming van werk, betreft het een feitelijk vermoeden. In dit geval wordt de waarde overgelaten aan het beleid en het oordeel van de rechter, die alleen gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens mag aannemen. Het staat de schuldenaar vrij met alle middelen van recht aan te tonen dat zijn stilzwijgen niet als een aanvaarding van de factuur kan worden beschouwd. Afwijkingen tussen de facturen en de oorspronkelijke overeenkomst of bestelbon bijvoorbeeld, kunnen van aard zijn om deze feitelijke vermoedens te weerleggen.

Het protest: vorm en termijn

Ten einde een vlot en veilig handelsverkeer mogelijk te maken, rust op de handelaar de verplichting een onjuiste factuur te protesteren. Voor niet-handelaren kan aan het stilzwijgen na ontvangst van de factuur niet dezelfde eenduidige betekenis worden gehecht.

De vorm

Om later bewijsmoeilijkheden te vermijden, dien je het protest bij voorkeur schriftelijk te formuleren. Het protest moet bovendien precies en inhoudelijk gemotiveerd zijn, zodat de uitreiker van de factuur weet op welke opmerkingen hij zich moet verweren.

De termijn: afhankelijk van aard en complexiteit

Een factuur dient eveneens binnen korte termijn na ontvangst te worden geprotesteerd.

Dergelijke beoordeling blijft een feitelijke beoordeling ongeacht of al of niet een termijn werd vermeld. Het voorzien in de algemene voorwaarden van een concrete protesttermijn dient wel als feitelijk element mee in aanmerking te worden genomen.

De termijn waarbinnen het protest moet gebeuren, zal altijd afhankelijk zijn van de aard van de overeenkomst en de complexiteit van de factuurgegevens. Als algemene regel geldt dat het protest dient te gebeuren binnen een termijn die redelijkerwijze nodig is, gelet op deze aard en complexiteit.

Indien men afwijkingen kan vaststellen met hetgeen werd overeengekomen, bijvoorbeeld in aangerekende hoeveelheden of prijzen, dan moeten de bezwaren onverwijld aan de uitreiker van de factuur kenbaar gemaakt worden via het schriftelijk protest.

De termijn zal doorgaans langer zijn bij overeenkomsten zoals aannemingsovereenkomsten waarvan het controleren van de rekeningen meer tijd vereist.

Gevolgen

Eens de aanvaarding van de factuur vaststaat, moet worden aangenomen dat die factuur de getrouwe weergave vormt van de overeenkomst, waardoor het document tussen partijen de bewijskracht krijgt van een onderhands geschrift.


Cornelissen Advocaten

Cornelissen Advocaten is een ervaren team van gespecialiseerde juristen-advocaten. Het kantoor richt zich, als advies- en procespraktijk, op de juridische dienstverlening en bijstand aan ondernemingen, overheden en particulieren en dit in diverse rechtsgebieden: van handels- en vennootschapsrecht, tot goederenrecht, sociaal recht, personen- en familierecht, burgerlijke aansprakelijkheid, etc.