Eerlijke natuursteen: ondertekening IMVO Initiatief TruStone

De natuursteensector in Vlaanderen en Nederland hebben samen met de Vlaamse en Nederlandse Overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen uit risicolanden zoals bv. India en China. Met dit ‘IMVO Initiatief TruStone’ wil de sector structurele problemen in de productielanden inzake mensenrechten, arbeidsrechten en milieu issues aanpakken.

Het initiatief werd op vrijdag 10 mei 2019 in Brussel ondertekend door de Vlaamse partijen onder leiding van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois, tevens Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Ergoed; en op maandag 13 mei in Den Haag door Sigrid Kaag, Nederlands Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is voor het eerst dat partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken komen.

Problematiek

Van bedrijven wordt verwacht dat ze zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. Dit zijn niet enkel verwachtingen vanuit de maatschappij en de Overheid, ze worden bovendien vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO).

De winning en verwerking van natuursteen echter kent in de landen van oorsprong vaak een structurele problematiek waar inkopende bedrijven als alleenstaand individu weinig slagkracht tegen hebben. We spreken over kinderarbeid, gedwongen arbeid, veiligheid en gezondheid op de werkplek en milieu issues. Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensen- en arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad.

Teneinde die slagkracht te vergroten en verandering te stimuleren, werd het Vlaams-Nederlands Initiatief TruStone opgericht dat zich focust op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen van ‘ethische’ of ‘eerlijke’ natuursteen. TruStone is een uniek samenwerkingsverbond tussen Vlaanderen en Nederland, en verbindt diens Overheden, bedrijven, bracheorganisaties, ngo’s en vakbonden.

Vlaams Minister-President Bourgeois ondertekende dit Initiatief TruStone voorbije vrijdag 10 mei in bijzijn van o.a. de voltallige Benelux Federatie van Natuursteengroothandels (Febenat). De Vlaamse Regering kent voor de periode van 3 april 2019 tot en met 31 december 2022 een projectsubsidie van maximaal 115.000 euro toe aan de Sociaal-Economische Raad (SER) in Nederland, als Vlaamse bijdrage in het project TruStone. Ze gelast bovendien elke Vlaamse minister om binnen zijn beleidsdomein mee te werken aan de uitwerking van dit Initiatief.

Met de Vlaamse overheid promoten we het zogenaamde Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De natuursector in onze beiden landen bestaat uit enkele honderden gespecialiseerde bedrijven waardoor dit initiatief een niet te onderschatten impact zal hebben op duurzame productie en handel. De lessen die we hieruit trekken zullen nadien ook leerzaam zijn voor andere sectoren.Geert Bourgeois, Vlaams Minister-President

Wervingsperiode

Om snel voldoende impact te kunnen realiseren is in de komende wervingsperiode (die loopt tot eind september 2019) de inspanning er vooral op gericht om zoveel mogelijk Nederlandse en Vlaamse bedrijven in de natuursteensector alsook aanbestedende diensten te betrekken. Niet alleen de bedrijven zelf, maar ook voorschrijvers zoals architecten, natuursteenbewerkers en niet te vergeten de lokale besturen worden opgeroepen om zich mee te engageren, en bij zowel kleine private projecten als grote openbare aanbestedingen bewust te kiezen voor duurzaam ontgonnen en ethisch verantwoorde natuursteen. Hoe groter het draagvlak van Initiatief TruStone wordt, hoe breder de impact in de hele keten.

Inmiddels zijn pilots gestart om bedrijven en overheden er toe te bewegen om natuursteen maatschappelijk verantwoord in te kopen. Hieruit wil men leren over de wijze waarop Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop bedrijven kan stimuleren om actief bij te dragen aan het aanpakken en terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid.

Kiest u ook voor ethisch verantwoorde natuursteen?

Initiatief Trustone is op 10 mei 2019 in Brussel ondertekend door de Vlaamse overheid, de brancheorganisatie Febenat, de vakbond ACV Bouw- Industrie & Energie, de ngo WereldSolidariteit, Marshalls en Stoneasy.

Op 13 mei 2019 werd in Den Haag het initiatief ondertekend door de Nederlandse overheid, de brancheorganisaties DI-Stone, Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) en Bond voor Aannemers in Tegelwerken (Bovatin), de vakbonden FNV en CNV, de ngo Arisa en de natuursteenbedrijven Arte di Granito en Michel Oprey & Beisterveld.

Is uw onderneming gesitueerd in Vlaanderen en wil u net zoals BMB, Bauma Stone, Brachot-Hermant, Beltrami, Maris, Vandix, Stone Senses, Tuinmaterialen Meynen, Westvlaams Tegelhuis, Stone, Stoneasy en Marshalls toetreden tot het TruStone-Initiatief? Neem dan contact op met de sectorfederatie Febenat via isabel@febenat.be.

Is uw onderneming in Nederland gesitueerd of wil u meer informatie over TruStone? Surf dan naar www.imvoconvenanten.nl/natuursteen