Digitale investeringen op til? Geniet van fiscale voordelen!

U geniet van fiscale voordelen dankzij de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen.

Digitale investeringen op til in uw KMO? Dankzij de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen kunnen KMO’s van een fiscaal voordeel genieten. Deze investeringsaftrek is een eenmalige aftrek van 13,5% van de aanschaffingswaarden van de investering. Met deze maatregel wil de overheid KMO’s nog meer stimuleren om digitale investeringen te doen, bijvoorbeeld in e-commerce.

Investeringen die in aanmerking komen

1. Investeringen in e-commerce en meer bepaald in software of apparatuur die:

  • de elektronische betaling vergemakkelijken,
  • dienen voor elektronische facturatie, handtekening of archivering.

2. Investeringen in cybersecurity:

  • systemen voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties,
  • monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT,
  • software of apparatuur die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken.

3. Aanvullende investeringen die nuttig zijn bij de invoering van één van bovenstaande investeringen:

  • de kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met punten 1 en 2 (en hiermee samen worden afgeschreven),
  • investeringen die de interfacing met andere systemen van de onderneming of systemen buiten de onderneming mogelijk maken.

QUOTE: De verhoogde investeringsaftrek geldt zowel voor eenmanszaken als voor KMO-vennootschappen (die voldoen aan de criteria “kleine” vennootschap van het vennootschapsrecht). De verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen bedraagt 13,5 % van de aanschaffingswaarde van de investering. Het gaat daarbij altijd om een eenmalige aftrek; keuze voor een gespreide aftrek is niet mogelijk.

Attest op factuur verplicht

Om van deze verhoogde aftrek te kunnen genieten moet nog aan een belangrijke formaliteit worden voldaan. Meer bepaald moet de leverancier van de investeringen attesteren dat deze voldoen aan de voorwaarden voor de aftrek. De volgende formule moet op de factuur of op een bijlage bij de factuur staan:

QUOTE:“Verklaring met toepassing van artikel 49/1 van het KB/WIB 1992 betreffende de investeringsaftrek voor digitale investeringen (bedoeld in artikel 69, § 1, eerste lid, 2° punt f) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 : Ik, ondergetekende …….. bevestig dat ………. (per categorie van investering de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage II ter/ 1 KB/WIB 92). Datum, naam, handtekening”.

Opgelet!

Wanneer de factuur of de bijlage ervan deze vermelding niet bevat, wat doorgaans het geval zal zijn bij digitale investeringen in 2015, dan moet dit attest nog bij de leverancier worden opgevraagd. Voor investeringen vanaf 01/01/2015 tot heden moet dit attest wel ten laatste op 31/03/2015 in uw bezit zijn.

Voorbeeld

Een KMO koopt in 2015 elektronische betaalterminals aan die de elektronische betaling in haar winkels moet toelaten, voor een bedrag van €25.000. De investeringsaftrek bedraagt dan 25.000 x 13,5% = 3.375 EUR. Berekend aan het standaardtarief bedraagt het belastingvoordeel voor de onderneming dan 1.147,16 EUR (=3.375 x 33,99%) of 4,6% van de totale investering.

Voor wie, wanneer en hoeveel?

 • De algemene voorwaarden voor de investeringsaftrek zijn ook hier van toepassing: het moet gaan om nieuwe activa, en deze moeten afgeschreven worden over ten minste 3 jaar.
 • In tegenstelling tot de “gewone” investeringsaftrek, is deze verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen combineerbaar met de notionele intrestaftrek.
 • De verhoogde investeringsaftrek is van toepassing vanaf aanslagjaar 2016; dus reeds voor investeringen van het jaar 2015 voor wie zijn boekhouding afsluit per 31 december.