Belastingvermindering: tax shelter voor starters

Belastingvermindering vanaf 2016 voor natuurlijke personen die nieuwe aandelen verwerven door een inbreng in geld in een startende KMO.

Een nieuwe wet voorziet in een belastingvermindering vanaf aanslagjaar 2016 voor natuurlijke personen die nieuwe aandelen verwerven door een inbreng in geld in een startende KMO.

Belastingvermindering

Natuurlijke personen die intekenen in het kapitaal van een startende KMO kunnen een belastingvermindering in de personenbelasting van 30% verkrijgen bij een intekening in een startende KMO, en een belastingvermindering van 45% bij een investering in een startende micro-onderneming (zie verder voor de definities).

Het fiscale voordeel is beperkt tot een aandelenparticipatie van 100.000 € per jaar per belastingplichtige. U kan m.a.w. een maximale belastingvermindering van 30.000 € per jaar (of 45.000 € igv een micro-onderneming) verkrijgen. De belastingvermindering is echter wel gekoppeld aan de voorwaarde dat de betaling in geld gebeurt voor nieuwe aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2015. De belastingvermindering is niet overdraagbaar naar een volgend belastbaar tijdperk.

Via deze inbreng mag u maximaal een participatie verwerven in de vennootschap van 30%.

Het belastingvoordeel blijft slechts behouden wanneer u als investeerder de verkregen aandelen minstens 4 jaar aanhoudt. Behoudt u de aandelen niet voor een periode van minstens 4 jaar, dan wordt de belastingvermindering gedeeltelijk en pro rata teruggenomen.

Het voordeel geldt evenwel niet voor zij die rechtstreeks of onrechtstreeks bedrijfsleider zijn in de betrokken onderneming.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Een startende KMO of een startende micro-onderneming is een onderneming die op het moment van intekening in geld nog geen 4 jaar bestaat. Opdat u het belastingvoordeel kan verkrijgen, moet het intekenbedrag binnen diezelfde 4 jaar volstort zijn. De vennootschap mag bovendien ten vroegste opgericht zijn op 1 januari 2013.

Het belastingvoordeel geldt niet voor vennootschappen waarvan de activiteit slechts een voortzetting is van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijk persoon of een andere rechtspersoon.

Het bedrag dat een vennootschap onder dit fiscaal stelsel aan inbrengen kan ontvangen, is geplafonneerd op 250.000 €.

Welke KMO’s komen niet in aanmerking?

Vennootschappen die de maatschappelijke zetel niet in België hebben of die in een andere EER – lidstaat zijn gevestigd maar geen Belgische inrichting bezitten, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Daarnaast komen de volgende vennootschappen eveneens niet in aanmerking:

  • Ondernemingen opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen
  • Beleggings-, thesaurie-, financierings-, vastgoedvennootschappen
  • Managementvennootschappen
  • Vennootschappen die een onroerend goed ter beschikking stellen van de bedrijfsleider
  • Ondernemingen die reeds een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd
  • Ondernemingen in moeilijkheden (collectieve insolventieprocedure)
  • Ondernemingen die de ontvangen som van de intekeningen gebruiken voor de uitkering van dividenden, aankoop van aandelen, of verstrekken van leningen

Iedereen Business Angel ?

Deze nieuwe maatregel biedt een zeer mooi fiscaal voordeel voor zij die wensen te investeren in een startende KMO. Let wel dat dergelijke investeringen zeer risicovol kunnen zijn. Bovendien mag u maximaal 30% van de aandelen verwerven en mag u geen mandaat in de vennootschap opnemen. Strikt juridisch zal u dus nooit ‘aan het stuur zitten’ van de vennootschap waarin u investeert. Een grondige voorafgaande analyse van het financieel plan, de activiteit, de markt en de bedrijfsleiding, en goede afspraken met de medeaandeelhouders blijven dus zeer zeker van groot belang.

Aarzel niet contact op te neme met uw dossierbeheerder vooraleer u zich hierin engageert.

Criteria voor KMO en micro-onderneming

Onderstaande tabel geeft de criteria voor een KMO en een micro-onderneming weer. Indien meer dan 1 van de criteria wordt overschreden, is de vennootschap niet langer een KMO of micro-onderneming. Bedraagt het jaargemiddelde van het personeelsbestand van een KMO 100 personeelsleden, dan wordt de KMO automatisch een grote vennootschap.

criteria